avatar 0.30 0.54
avatar 0.30 0.96
avatar 0.10 0.04
avatar 0.10 0.46
avatar 0.10 0.46
avatar 0.10 0.04
avatar 0.10 0.46
avatar 0.00 0.42
avatar 0.00 0.00
avatar 0.00 0.00
avatar 0.00 0.00
avatar 0.00 0.00
avatar 0.00 0.00
avatar 0.00 0.00
avatar 0.00 0.00